Samfälligheten

Nästkommande årsmöte är lördagen den 14 juli 2018 kl 10.00 vid vänthuset, ångbåtsbryggan. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den sista april.

 

Välkommen!

 

Obs nya Avgiften skall vara betald till plusgiro 948151-6 senast den 30-sep innevarande år. Den nya avgiftens storlek framgår av debiteringsunderlaget. Skriv namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen.

 

 

Slitage ersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om någon använder vägen för fler tunga transporter under en begränsad period uppmanas vi i styrelsen av Riksförbundet för enskilda vägar att ta ut en extra slitageersättning. Det kan t ex bli aktuellt om någon bygger till eller bygger nytt.

Storleken på ersättningen bestäms från fall till fall.

Mer om slitageersättning kan man t ex hitta i Bulletinen, Riksförbundet för enskilda vägars medlemstidning, nr 1 2016.

Slitageersättning som mycket annat i dessa sammanhang regleras i Anläggningslagen §48. Den finns i sin helhet (317 sidor) på denna adress:

https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/handbocker/handbok-al.pdf

 

Kör försiktigt Ny hastighet, 20 km gäller inom Stensvik.

 

Styrelsen uppmananar till sänkt hastighet. Vi påbuder numer till 20km i timmen på vår gemensamma väg. Tänk på barn och djur som vistas i vår närhet. Försök också att klippa häckar och träd så att inte väghållarens fordon eller dina grannars fordon blir skadad. Skymmande vegitation kan vålla skada på människor och djur.

 

Ny adress?

Flyttat in eller ut från Stensvik, ny ägare eller bara ändrat adressuppgifter eller mail. Skriv till ekonomi@stensvik.info det är viktigt att vi har er riktiga adress

 

Nya stadgar/karta

De nya stadgarna är nu registrerade av Lantmäteriet och publicerade på hemsidan. Karta över Gemensamhetsanläggningarna se länken här bredvid.

 

Min fastighet

Här kan du hitta information om din fastighets lantmäterihandlingar gratis.

 

Arkiv Protokoll mm.

 

2012 Årsmötesprotokoll mm

2013 Årsmötesprotokoll mm

2014 Årsmötesprotokoll mm

2015 Årsmötesprotokoll mm

 

 

 

 

Styrelsen

 

Ordförande: Björn Palmqvist

Kassör: Marianne Estelle

Sekreterare: Kjell Cederholm

Ledamot: Håkan Söderman

Suppleant: Sarah Demitz-Helin

Suppleant: Annika Persson

Revisorer:
 
Monica Sweitz

Revisorssuppleant: Ewa Sandström

 

Valberedningen

Till valberedning:
 Rolf Estelle och

Stefan Cårebo.
 valberedningen@stensvik.info

 

Copyright © All Rights Reserved Webb design kjell Cederholm kontakt webbmaster