Samfälligheten

Nästkommande årsmöte är lördagen den 13 juli 2024 kl 10.30 eller direkt efter Ångbåtsbryggans årsmöte, utanför vänthuset vid ångbåtsbryggan. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den sista april.


Välkommen!


Obs Avgiften skall vara betald till plusgiro 948151-6 senast den 30-sep innevarande år. Avgiftens storlek framgår av kommande mail. Skriv namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen.Slitage ersättningOm någon använder vägen för fler tunga transporter under en begränsad period uppmanas vi i styrelsen av Riksförbundet för enskilda vägar att ta ut en extra slitageersättning. Det kan t ex bli aktuellt om någon bygger till eller  bygger nytt.

Storleken på ersättningen bestäms från fall till fall.

Mer om slitageersättning kan man t ex hitta i Bulletinen, Riksförbundet för enskilda vägars medlemstidning, nr 1 2016.

Slitageersättning som mycket annat i dessa sammanhang regleras i Anläggningslagen §48. Den finns i sin helhet (317 sidor) på denna adress:

Slitageersättning


Kör försiktigt 20 km gäller inom Stensvik.


Styrelsen uppmananar till sänkt hastighet. Vi påbuder numer till 20km i timmen på vår gemensamma väg. Tänk på barn och djur som vistas i vår närhet. Försök också att klippa häckar och träd så att inte väghållarens fordon eller dina grannars fordon blir skadad. Skymmande vegitation kan vålla skada på människor och djur.

Styrelsen


Ordförande: Björn Palmqvist

Kassör: Marianne Estelle

Sekreterare: Kjell Cederholm

Ledamot: Håkan Söderman

Ledamot: Anne Karlström

Suppleant: Ulrika Stuart Hamilton


Revisorer:
Lars Sundberg

Revisorssuppleant: Maria Matsson


Valberedningen

Anders Palmqvist

Eva Sandström

valberedningen@stensvik.info


Ny adress?

Flyttat in eller ut från Stensvik, ny ägare eller bara ändrat adressuppgifter eller mail. Skriv till ekonomi@stensvik.info det är viktigt att vi har er riktiga adress


Kontaktlista

Vill du ge/ha kontaktuppgifter till medlemmar som vill det samma ?

Kontakta då någon styrelsemedlem för vår kontaktlista.


 

Copyright  ©  All Rights Reserved Webb design kjell Cederholm  kontakt webbmaster