Samfälligheten

Nästkommande årsmöte är lördagen den 8 juli 2023 kl 10.20 eller direkt efter Ångbåtsbryggans årsmöte, utanför vänthuset vid ångbåtsbryggan. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den sista april.


Välkommen!


Obs nya Avgiften skall vara betald till plusgiro 948151-6 senast den 30-sep innevarande år. Den nya avgiftens storlek framgår av debiteringsunderlaget. Skriv namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen.Slitage ersättningOm någon använder vägen för fler tunga transporter under en begränsad period uppmanas vi i styrelsen av Riksförbundet för enskilda vägar att ta ut en extra slitageersättning. Det kan t ex bli aktuellt om någon bygger till eller  bygger nytt.

Storleken på ersättningen bestäms från fall till fall.

Mer om slitageersättning kan man t ex hitta i Bulletinen, Riksförbundet för enskilda vägars medlemstidning, nr 1 2016.

Slitageersättning som mycket annat i dessa sammanhang regleras i Anläggningslagen §48. Den finns i sin helhet (317 sidor) på denna adress:

Slitageersättning


Kör försiktigt Ny hastighet, 20 km gäller inom Stensvik.


Styrelsen uppmananar till sänkt hastighet. Vi påbuder numer till 20km i timmen på vår gemensamma väg. Tänk på barn och djur som vistas i vår närhet. Försök också att klippa häckar och träd så att inte väghållarens fordon eller dina grannars fordon blir skadad. Skymmande vegitation kan vålla skada på människor och djur.

Styrelsen


Ordförande: Björn Palmqvist

Kassör: Marianne Estelle

Sekreterare: Kjell Cederholm

Ledamot: Håkan Söderman

Ledamot: Anne Karlström

Suppleant: Ulrika Stuart Hamilton


Revisorer:
 Monica Sweitz

Revisorssuppleant: Carl B Hamilton


Valberedningen

Anders Palmqvist

Eva Sandström

valberedningen@stensvik.info


Ny adress?

Flyttat in eller ut från Stensvik, ny ägare eller bara ändrat adressuppgifter eller mail. Skriv till ekonomi@stensvik.info det är viktigt att vi har er riktiga adress


Min fastighet 

Här kan du hitta information om din fastighets lantmäterihandlingar gratis. Klicka på nedanstående länk,

https://www.lantmateriet.se/sv/Sjalvservice/min-sida/
 

Copyright  ©  All Rights Reserved Webb design kjell Cederholm  kontakt webbmaster